Gezamenlijke reactie vissector omtrent vissenwelzijn

Dierenwelzijn bij vissen is al jarenlang een aandachtspunt van de verschillende organisaties binnen de vissector. In onder andere de Commissie Duurzaamheid van de Visfederatie wordt verdiepend ingegaan op dierenwelzijn bij vissen en is Vissenwelzijn een van de prioriteitsagendapunten. Daarnaast wordt het onderwerp Vissenwelzijn in de Europese Aquacultuur Adviesraad (AAC) besproken. In deze adviesraad zijn afgevaardigden van de gehele sector vertegenwoordigd.
Vis sorteren op de afslag

In het debat over vissenwelzijn speelt emotie al snel een grote rol. De sector laat zich echter leiden door de meest recente wetenschappelijke inzichten. Binnen de wetenschap is er nog altijd geen eenduidig antwoord op de vraag of vissen bewust pijn en leed kunnen ervaren. Bewustzijn is essentieel voor de beleving van pijn en de discussie omtrent dit vraagstuk is zowel nationaal als internationaal een terugkerend fenomeen. Er zijn zo’n 32.000 verschillende vissoorten waarvan slechts een zeer beperkt aantal soorten onderzocht is op pijnbeleving. Daarnaast is gebleken dat extrapolatie van kennis tussen soorten niet altijd één op één is toe te passen. Daarom is de sector van mening dat er te snel conclusies worden getrokken en er vervolgens wordt uitgegaan van een voorzorgsprincipe. Er is meer wetenschappelijk inzicht nodig als het gaat om vissenwelzijn van specifieke vissoorten.

Naar het volledige persbericht