Nederlands Visbureau

Disclaimer

De website www.visbureau.nl is samengesteld door het Nederlands Visbureau, dat is gevestigd in Den Haag (NL). De inhoud van de website Visbureau.nl is naar beste weten en met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het, ondanks de betrachte zorgvuldigheid, kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Het Nederlands Visbureau is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie.

Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie waarnaar op deze website wordt gelinkt. Het Visbureau behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elke moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Het Nederlands Visbureau is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Copyright 

De bezoekers van www.visbureau.nl mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.visbureau.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĆ«n, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Nederlands Visbureau.